Menu
Your Cart

Όροι Χρήσης

Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης, ή επισήμανση που επιθυμείτε να κάνετε παρακαλούμε πολύ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email (info@topharmakeio.gr). Απαραίτητη είναι η προσεκτική ανάγνωση των προϋποθέσεων και των όρων χρήσης που ακολουθούν και αφορούν τον δικτυακό τόπο topharmakeio.gr. Κάθε χρήστης ή επισκέπτης της ιστοσελίδας topharmakeio.gr αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης ώστε να αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα topharmakeio.gr και στις υπηρεσίες που προσφέρει.

Το topharmakeio.gr υποχρεούται να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε πιθανή μεταβολή ή κατάργηση όρων που μπορούν να πραγματοποιηθούν μονομερώς ανα πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Επίσης μπορεί να οριστούν ειδικότεροι όροι χρήσης ως μέρος του ευρύτερου συνόλου των όρων χρήσης και σε πιθανή σύγκρουση υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι. Πιθανά δικαιώματα που απορρέουν από τη παρούσα σύμβαση δεν υφίστανται κατάργηση σε περίπτωση μη άσκησεως του δικαιώματος από topharmakeio.gr . Καμία ευθύνη δεν φέρεται από topharmakeio.gr σε περίπτωση παράβασης της παρούσας σύμβασης που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας (σεισμοί, πυρκαγίες, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες, αποκλεισμός οδικού δικτύου, δυστυχήματα κλπ)

Οποισδήποτε κάνει χρήση του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού καταστήματος προβαίνει στη συγκεκριμένη ενέργεια με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο του topharmakeio.gr δεν κατευθύνει,συμβουλεύει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο άμεσα ή έμμεσα οδηγεί τους χρήστες να διαπράξουν οποιαδήποτε πράξη.

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην παρεμποδίζει την χρήση του από τρίτους. Όποιοσδήποτε εισέρχεται στο δικτυακό τόπο topharmakeio.gr υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους όρους που αναγράφονται στο παρόν κείμενο και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν (δικτυακό τόπο), ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών .

Ο δικτυακός τόπος topharmakeio.gr και οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους επισκέπτες/χρήστες μέσω αυτού απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να τον χρησιμοποιούν ή να τον επισκέπτονται, καθώς και να συνάπτουν συναλλαγές. Εξαιτείας της μη δυνατότητας ελέγχου της ηλικίας των ατόμων που χρησιμοποιούν ή επισκέπτονται το δικτυακό τόπο, topharmakeio.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση επίσκεψης και χρήσης από ανήλικα άτομα. Το topharmakeio.gr καταβάλει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που εξασφαλίζουν την διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου στο κοινό. Εξαιτείας των πολλών παραγόντων που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου, τεχνικός εξοπλισμός χρηστών, αριθμός ταυτόχρονων χρηστών κλπ, οι οποίοι ξεφεύγουν δυνατότητας ελέγχου από topharmakeio.gr υπάρχει δυνατότητα προσωρινής μη διαθεσιμότητας του δικτυακού τόπου σε μερίδα ή σύνολο χρηστών. Αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα του topharmakeio.gr για λόγους συντήρησης του δικτυακού τόπου να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του.

Το topharmakeio.gr δικαιούται ακόμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να μεταβάλλει την φύση και το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και να αναστέλλει ή να διακόπτει πρόσκαιρα ή και μόνιμα την λειτουργία του. Για λόγους που διαφεύγουν τον έλεγχο ή την επιθυμία του topharmakeio.gr μπορεί να προκληθεί παρεμπόδιση της λειτουργείας, να ανασταλεί ακόμα και να διακοπεί.

Έχει πραγματοποιηθεί μεγάλη προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα και σαφήνεια. Το topharmakeio.gr δεν εγγυάται, ούτε φέρει ευθύνη έναντι επισκεπτών και χρηστών για την ασφάλεια και το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου. Είσοδος στο δικτυακό τόπο topharmakeio.gr σημαίνει και αυτόματα αποδοχή από τον επισκέπτη ή χρήστη ότι το topharmakeio.gr δεν εγγυάται , ούτε ευθύνεται για την ασφάλεια και το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου topharmakeio.gr. Αποδοχή των όρων σημαίνει αυτόματα και αποδοχής της αδυναμίας του to-pharmkeio.gr να ελέγξει το συνολικό περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου. Επιπροσθέτως topharmakeio.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι χρήση με οποιονδήποτε τρόπο από τους επισκέπτες, χρήστες και πελάτες υλικού οποιασδήποτε μορφής ή πληροφοριών ότι δεν προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων. Ο χρήστης ή επισκέπτης της σελίδας είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη προστασία από ιούς και κακόβουλα λογισμικά και ο μόνος αρμόδιος ώστε να χρησιμοποιεί λογισμικο προστασίας έναντι τέτοιων επιθέσεων.

Το topharmakeio.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για παρενέργειες ή ζημίες που προκλήθηκαν από την χρήση προϊόντων που οφείλονται σε μη ορθή επιλογή προϊόντων ή μη εδεδειγμένη χρήση από τον επισκέπτη της σελίδας όπως επίσης και από υπαιτηότητα του κατασκευαστή (κατά την παραγωγή ή την πληροφόρηση του κοινού). Πιθανό ελλατωματικό προϊόν αντικαθίσταται με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντων.

Καμία ευθύνη δεν φέρει topharmakeio.gr σε περιπτώσεις ελλείψεων στη διαθεσιμότητα προϊόντων που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας (πυρκαγία, απεργίες, καιρικά φαινόμενα, κακόβουλες ενέργειες τρίτων κλπ) και δεν μπορούν να οφείλονται σε υπαιτηότητα του topharmakeio.gr. Καμία ευθύνη δεν φέρει topharmakeio.gr σε περιπτώσεις προσωρινής ή μόνιμης αδυναμίας παροχής υπηρεσιών και σε περιπτώσεις αργοπορίας στην εκτέλεση και παράδοση των παραγγελιών οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας (πυρκαγία, απεργίες, καιρικά φαινόμενα, κακόβουλες ενέργειες τρίτων, μη σωστή λειτουργία συνεργατών, καταστροφή προϊόντων κατά τη μεταφορά ή πρίν τη παράδοση, απαραίτητα εργαλεία ή υπηρεσίες που αφορούν τη σωστή λειτουργία του topharmakeio.gr κλπ) και δεν μπορούν να οφείλονται σε υπαιτηότητα του topharmakeio.gr.

Το topharmakeio.gr δεν φέρει ευθύνη για κακή κατάσταση των προϊόντων εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε πλημμελή φύλαξη των προϊόντων στους χώρους του topharmakeio.gr και εφόσον είχαν ληφθεί όλα τα προληπτικά μέτρα από τη πλευρά του topharmakeio.gr.

Οποιαδήποτε πληροφορία ή συμβουλή παρέχεται από το topharmakeio.gr δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση την παροχή υπηρεσιών από επαγγελματίες ιατρούς. Ο χρήστης του topharmakeio.gr οφείλει να ακολουθεί ιατρική παρακολούθηση για την αντιμετώπιση πιθανόν προβλημάτων υγείας και καθημερινών θεμάτων που βιώνει. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις των χρηστών βασίζονται αποκλειστικά στα στοιχεία που δίνει ο ίδιος ο χρήστης και το topharmakeio.gr δεν υποχρεούται να τα επιβεβαιώση αναλαμβάνοντας ο χρήστης τη πλήρη ευθύνη για λανθασμένη πληροφόρηση που οφείλεται σε αναληθή, ανακριβή, και ελλειπή στοιχεία που παρέχει ο χρήστης στο topharmakeio.gr

Το πλήρες περιεχόμενο του δικτυακού τόπου topharmakeio.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία εκτός και δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων.

Βασικός σκοπός του topharmakeio.gr είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων του πελάτη. Οι πληροφορίες που συλλέγονται απο το site αφορούν όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση e-mail, διεύθυνση χρέωσης, προϊόντα που αγοράζονται κτλ.Σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση δεν πουλάμε ή παραχωρούμε στοιχεία που δίνετε στο topharmakeio.gr και παράλληλα έχουμε πάρει τα απαραίτητα μέτρα για την παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τις συναλλαγές σας Ο μόνος λόγος που συλλέγονται είναι για την άμεση διεκπαιρέωση της παραγγελίας σας. Επίσης χρησιμοποιούνται για την αποστολή με e-mail (newsletter) ειδικών προσφορών και εκπτώσεων. Η αποστολή ενημερωτικού, διαφημιστικού υλικού με e-mail γίνεται μόνο εάν έχει επιλεχθεί σαν επιλογή από τον πελάτη, ή εναλλακτικά εάν έχει αγοράσει προϊόντα από εμάς. Όποτε το επιθυμήτε μπορείτε να σταματήσετε να λαμβάνετε ενημερωτικά, διαφημιστικά απλά ενημερώνοντας μας.Σε περίπτωση αποστολής με courier τα στοιχεία της διεύθυνσης αποστολής προωθούνται στην εκάστοτε εταιρεία courier.

Οι αριθμοί και τα στοιχεία των πιστωτικών-χρεωστικών καρτών δεν αποθηκεύονται ή επεξεργάζονται στο site μας αλλά οι συναλλαγές γίνονται μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος της τράπεζας.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την υπηρεσία ή να τη διακόψει προσωρινά ή μόνιμα, με ή δίχως προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση που ο πελάτης κάνει χρήση των υπηρεσιών του topharmakeio.gr, θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους αναγραφόμενους όρους χρήσεως και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα topharmakeio.gr δεν φέρει ευθύνη απέναντι στο πελάτη για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναβολή ή διακοπή παροχής της υπηρεσίας.Εάν επιλέξουμε να αλλάξουμε την πολιτική μας για τους Όρους Ασφαλείας, θα ενημερώσουμε την σελίδα αυτή με τις αλλαγές, έτσι ώστε να είστε πάντα ενήμεροι. Εάν δεν νιώθετε άνετα, με όποιες από τις αλλαγές γίνονται, μπορείτε να απομακρύνετε τα προσωπικά σας στοιχεία από το topharmakeio.gr.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία δεν πραγματοποιούνται πωλήσεις φαρμάκων μέσω internet, ούτε μπορούμε να παραλάβουμε και να εκτελέσουμε συνταγές.

Οι φωτογραφίες των προϊόντων μπορεί να απεικονίζουν διαφορετικές συσκευασίες απο τις συσκευασίες που διατίθενται σύμφωνα με την εκάστοτε διαθεσιμότητα.

Ακύρωση παραγγελίας μπορεί να γίνει εφόσον η παραγγελία δεν βρίσκεται στη κατάσταση της αποστολής προς τον παραλήπτη (να έχει παραδοθεί από το topharmakeio.gr στον συνεργάτη που θα πραγματοποιήσει τη παράδοση). Στη περίπτωση μη ενημέρωσης μέσω email στο info@topharmakeio.gr για την ακύρωση της παραγγελίας σε χρονικό δίαστημα που είναι δυνατή η ακυρωση και εν συνεχεία σε μη παραλαβή της παραγγελίας από το παραλήπτη το topharmakeio.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την αποστολή νέας παραγγελίας προς το συγκεκριμένο παραλήπτη ή να απαιτήσει πληρωμή της παραγγελίας πριν την παράδοση της. Μη παραλαβή παραγγελίας από το παραλήπτη σε οποαιδήποτε περίπτωση δίνει το δικαίωμα στο topharmakeio.gr να αρνηθεί την αποστολή νέας παραγγελίας προς το συγκεκριμένο παραλήπτη ή να απαιτήσει πληρωμή της παραγγελίας πριν την παράδοση της.